Кратак историјат

Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца почела је са радом школске  1976/77.г. као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји  од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.

Школске 2019/2020. године Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца образује следеће образовне профиле:

  • у подручју рада Машинство и обрада метала трогордишње образовне профиле: оператер машинске обраде (једно одељење у трећем разреду), индустријски механичар (једно одељење у првом, другом и трећем разреду);
  • у подручју рада Мехатрониика (машинство и обрада метала и електортехника) трогодишњи образовни профил: техничар мехатронике (једно одељење у првом, другом и трећем разреду);       
  • у подручју рада Економија, право и администрација четворогодишњи образовни профил: финансијски администратор (једно одељење у првом, другом, трећем и четвртом разреду);
  • у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам образовне профиле: туристички техничар (једно одељење четрвтог   разредa), трговац, (једно одељење првог, другог и трећег разреда).

Надоградња и опремљеност школе

У току је доградња Техничке школе а тренутно школа ради у два грађевинска објекта међусобно удаљеним 300m. Теоријска настава изводиће се у једној смени у згради школе, а практична настава у школској радионици и радионицама предузећа оспособљеним за реализацију практичног дела наставних програма.

Школа располаже са 9 кабинета и 2 специјализоване учионица. Школа има кабинет за трговинско пословање, библиотеку и 2/5 сале тј.178m2. коју у укупној површини од 422mдели са основном школом. Наша школа користи и  све учионице основне школе као и основна школа наше учионице.  За потребе реализације практичне наставе изграђена је школска радионица укупне површине 300m², у којој се налази једна учионица, једна алатница, магацин сировина и магацин готових производа, просторија техничке припреме, радионица машинске обраде и радионица ручне обраде. Школски намештај је примерен потребама ученика, добро очуван  и функционалан.

Опремљеност школе: укупан проценат опремљености износи 64.58%. Проценат опремљености према нормативу износи 69.28%.

Акредитација

Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца уписана је у регистар Окружног  Привредног суда у Сремској Митровици дана 22.12.1997.г. под бројем фи-984/97. за подручје рада Машинство и обрада метала и 10.11.2000. г. под бројем фи.1004/2000, за подручје рада Економија, право и администрација, за подрручје рада Трговина, угоститељство и туризам.

Утврђено је да ова школа испуњава услове за обављање образовно васпитне делатности за подручје рада Машинство и обрада метала Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-394/94-03 од 09.05.1994.г.,од 01.09.1997.г., Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице бр.106-022-102/2011-1 од 11.05.2011, за образовни профил оператер машинске обраде-огледи 128-022-23/2014-01 ОД 21.03.2014, за образовни профил заваривач и машински техничар за компјутерско конструисање; за подручјарадаЕкономија, правоиадминистрација, образовни профил – економски техничар и Трговина, угоститељствоитуризам, образовни профил трговац, решењем број 022-05394/94-03 од 27.07.2000.г. и за Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, образовни профил: туристички техничар, решењем број 106-022-00412/2004-01 од 13.12.2004.г.техничар за компјутерско конструисање; за подручјарада Економија, правоиадминистрација, образовни профил – економски техничар и Трговина, угоститељствоитуризам, образовни профил трговац, решењем број 022-05394/94-03 од 27.07.2000.г. и за Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, образовни профил: туристички техничар, решењем број 106-022-00412/2004-01 од 13.12.2004.г.

 

СНАГЕ ШКОЛЕ

Међу првима у Србији смо увели дуални систем образовања.

Школа има стручно заступљен кадар . Структура наставног кадра је таква да спаја на добар начин стручност, младост и искуство. Наставници се подстичу на самообразовање и, укључивање у рад стручних друштава и планира се даље напредовање.

Једина средња школа на територији Општине Пећинци.

Међу ретким средњим школама која реализује превоз ученика посебним аутобусима.

Усмереност на постизање квалитетног образовања уз уважавање могућности ученика.

Након усвојеног Документа о сталном стручном усавршавању у Техничкој школи ''Миленко Веркић Неша'', наставници су још више мотивисани да се стручно усавршавају.