Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за 2019-2020. годину

Годишњи план рада школе 2020.г.

Школски програм (2020-2024)

Допуна Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању (2020. год).

Закон о дуалном образовању (2020. год.)

Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања

Статут школе

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању (пречишћен текст)

План интегритета

Етички кодекс

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у Техничкој школи "Миленко Веркић Неша" Пећинци

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о дисциплинској и материјаној одговорности запослених

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник о набавкама

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

Правилник о полагању матурског испита (образовни профил Економски техничар)

Правилник о полагању матурског испита (образовни профил Туристички техничар)

Правилник о полагању завршног испита за подручје рада Машинство и обрада метала (донет 2009. године)

Правилник о полагању завршног испита (образовни профил Трговац)

Правилник о полагању завршног испита (образовни профил Индустријски механичар)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злоставњање и занемаривање

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о раду

Правилник о обављању друштвено - корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о ученичким задругама

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеним просторијама, начину истицанја тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплатз новчане казне на лицу места

Правилник о мерама, начину и поступању заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби

Правилник о упису ученика у средњу школу

Приручник о полагању матурског испита (образовни профил Туристичкит ехничар - март 2018. г.)

Приручник о полагању завршног испита (образовни профил Трговац  - март 2018. г.)

Закон о дуалном образовању