Финансијско-рачуноводствени техничар је образовни профил четвртог степена у оквиру ког ученици стичу знања и вештине за вршење послова из  области јавних и пословних финансија, као и рачуноводствене  послове, према дефинисаним процедурама и уз поштовање  правне регулативе.

Након завршеног школовања финансијско-рачуноводствени техничар, биће обучен:

  • за обрачун и плаћања свих врста прихода и  расхода, утврђивање финансијске позиције пословних ентитета  чиме пружа адекватне информације корисницима финансијске  анализе за доношење исправних пословних одлука и планирање  будућег пословања; обрачуне економских, рачуноводствених,  законом обавезних и других вредности, примењујући прописане  и стандардизоване поступке; вођење рачуноводствене  евиденције на законом прописан начин како би утврђене  вредности имовине, обавеза, капитала и резултата пословања  биле истините, видљиве и разумљиве свим зaинтeрeсoвaним  интерним и екстерним корисницима рачуноводствених  информација.
  • да вешто комуницира активно доприносећи  неговању културе изражавања; продуктивно примењује  математичке моделе, техничка и технолошка знања и  информационо-комуникационе технологије у решавању  проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру;  активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који  доприносе добробити заједнице и одрживом развоју.
  • да активно доприноси неговању толеранције, људских права  и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; користи језик и термине  специфичне за област финансија и рачуноводства вршећи своје  задатке; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се  укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем  живи и ради.

Нека од занимања која финансијско-рачуноводствени техничар може обављати су: финансијски референт, порески службеник, референт за акцизе, референт за таксе, финансијски службеник, службеник за обрачун зарада, рачуноводствени и књиговодствени службеник.

Ученици овог профила могу наставити даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем: Економски факултет, Факултет организационих наука, на факултетима за маркетинг, менаџмент и сл.