ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (2024. г.)

Закон о уџбеницима (2023. год.)

Закон о дуалном образовању (2023. год.)

Правилник о организацији и систематизацији послова за школску 2023/2024. годину

Закон о основама система образовања и васпитања (2023. год.)

Закон о средњем образовању и васпитању (2023. год.)

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник о упису ученика у средњу школу

 

ДОКУМЕНТА ШКОЛЕ 

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за 2022/2023. годину

Годишњи план рада Школе за школску 2023/2024. годину

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика од последица несрећног случаја (незгоде)

Извештај о самовредновању рада и обезбеђивању квалитета рада Школе за школску 2022/2023. годину

Анекс на Школски програм за период од 01.09.2020. до 31.08.2024.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)

Извештај о самовредновању рада и обезбеђивању квалитета рада Школе за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада Школе за 2022/2023. годину 

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за 2021/2022. годину

Извештај о остваривању Развојног плана Школе у 2022. години

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за 2020/2021. годину

Годишњи план рада Школе за 2021/2022. г.

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за 2019-2020. годину

Годишњи план рада Школе 2020.г.

Школски програм (2020-2024)

Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања

Статут Школе

План интегритета

Етички кодекс

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

Правила понашања у Техничкој школи "Миленко Веркић Неша" Пећинци

Правилник о заштити података о личности

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о дисциплинској и материјаној одговорности запослених

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о набавкама

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злоставњање и занемаривање

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о раду

Правилник о обављању друштвено - корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о ученичким задругама

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеним просторијама, начину истицанја тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплатa новчане казне на лицу места

Правилник о мерама, начину и поступању заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ И ПРОГРАМИ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА

Правилник о полагању матурског испита за образовни профил Техничар мехатронике

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Техничар мехатронике

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Финансијски администратор

Програм матурског испита за образовни профил Техничар мехатронике

Програм матурског испита за образовни профил Финансијски администратор

Правилник о полагању завршног испита за подручје рада Машинство и обрада метала (донет 2009. године)

Правилник о полагању завршног испита (образовни профил Трговац)

Правилник о полагању завршног испита (образовни профил Индустријски механичар)

Приручник о полагању завршног испита (образовни профил Трговац  - март 2018. г.)